Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap in het onderwijs regelt het medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel op school. Gekozen vertegenwoordigers van de ouders en het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad.
Het aantal leden hangt af van het aantal leerlingen op school. De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in “Het reglement van de Medezeggenschapsraad”. Dit reglement ligt voor ieder ter inzage bij de schoolleiding.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de MR zich bezighoudt met alle aangelegenheden die de school betreffen, zoals bijvoorbeeld:

  • het onderwijs;
  • het bevorderen van het onderwijs;
  • het waken tegen discriminatie;
  • het vaststellen van de schoolopeningstijden;
  • het bevorderen van de openbaarheid en het overleg op school.

De MR brengt adviezen uit over de voorgenomen besluiten van het Bevoegd Gezag. Voor sommige besluiten heeft het Bevoegd Gezag zelfs instemming nodig van de gehele of gedeeltelijke MR. Ouders die zaken willen bespreken welke de school aangaan kunnen de vergaderingen van de raad bezoeken of de MR-leden persoonlijk benaderen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als er over individuele personen gesproken wordt of als 1/3 van de raad zich verzet tegen openbare behandeling.
Onze MR stuurt een afvaardiging naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin zitten afvaardigingen van de MR-en van alle scholen die onder onze stichting vallen.

MR leden 2020-2021
Namens het team:
Jaap Hofstra
Esther van Velzen

Namens de ouders:
Angela Bermond
Edgar Rorije

Alle notulen en stukken zijn te vinden via onderstaande link: